Genesis 2:19

ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השׂדה ואת כל עוף השׁמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשׁר יקרא לו האדם נפשׁ חיה הוא שׁמו׃

Gen 2:19 [Samaritan]
ויצר יהוה אלהים עוד מן האדמה את כל חית השׂדה ואת כל עוף השׁמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשׁר יקרא לו האדם נפשׁ חיה הוא שׁמו׃

Gen 2:19 [Masoretic]
וַיִּצֶר יְהוָה אֱלֹהִים מִן־הָֽאֲדָמָה כָּל־חַיַּת הַשָּׂדֶה וְאֵת כָּל־עֹוף הַשָּׁמַיִם וַיָּבֵא אֶל־הָאָדָם לִרְאֹות מַה־יִּקְרָא־לֹו וְכֹל אֲשֶׁר יִקְרָא־לֹו הָֽאָדָם נֶפֶשׁ חַיָּה הוּא שְׁמֹֽו׃
And out of the ground YHWH Elohim formed every animal of the field, and every bird in the sky; He brought them to Adam to see what he would call them; and whatever Adam called a living creature, that was its name.

Gen 2:19 [Targum Onkelos]
וּבְרָא יְיָ אֱלֹהִים מִן אַרְעָא כָּל חַיַּת בָּרָא וְיָת כָּל עוֹפָא דִּשְׁמַיָּא וְאַיְתִי לְוָת אָדָם לְמִחְזֵי מָה יִקְרֵי לְהוֹן וְכֹל דַּהֲוָה קָרֵי לֵיהּ אָדָם נַפְשָׁא חַיְתָא הוּא שְׁמֵיהּ:
And YeYa Elohim created from the earth every animal of the field and every bird of the sky, and He brought them to Adam to see what he would call them; and whatever Adam called the living animal, that was its name.

Gen 2:19 [Samaritan Targum]
וצער יהוה אלה עורי מן אדמתה ית כל עפיסת ברה וית כל קמץ הללה ואנדה ליד האדם למחגל מה יזעק לה וכלול דיקרי לה האדם נפש היה הו שמה:
And out of the ground YHWH Elah created every animal of the field, and every bird in the sky; He brought them to Adam to see what he would call them; and whatever Adam called a living creature, that was its name.

Gen 2:19 [Peshitta]
ܘܓܒܼܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܪܥܐ܂ ܟܠܗܿ ܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ ܘܟܠܗܿ ܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܘܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܐܕܡ ܕܢܚܙܐ ܡܢܐ ܩܿܪܐ ܠܗܘܢ܂ ܘܟܠ ܕܩܼܪܐ ܠܗܘܢ ܐܕܡ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܗܿܘ ܗܼܘ ܫܡܗ܂
And out of the earth MarYA Alaha formed every animal of the field, and every bird in the sky; and He brought them to Adam to see what he would call them; and whatever Adam called a living creature, that was its name.

Gen 2:19 [Septuagint]
Καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἤγαγεν αὐτὰ πρὸς τὸν Ἀδὰμ ἰδεῖν, τί καλέσει αὐτά, καὶ πᾶν, ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν αὐτὸ Ἀδὰμ ψυχὴν ζῶσαν, τοῦτο ὄνομα αὐτοῦ.
And God formed yet out of the earth all the animals of the field, and all the birds of the sky, and He brought them to Adam, to see what he would call them, and whatever Adam called any living creature, this was its name.

Gen 2:19 [Aquila of Sinope]
(τὰ) ζῶα … (τοῖς) ζώις. for Hebrew חַיַּת.

Gen 2:19 [Symmachus]
(τὰ) ζῶα … (τοῖς) ζώις. for Hebrew חַיַּת.

Gen 2:19 [Old Latin (Vetus Latina)]
Et finxit Deus adhuc de terra omnes bestias agri, et omnia volatilia coeli ; et adduxit illa ad Adam, ut videret quid vocaret illa : et omne quodcunque vocavit illud Adam animam vivam, hoc est nomen eius.
And God formed out of the land every beast of the field, and all the birds of the sky, and brought them to Adam to see what he would call them, and whatever Adam called any living creature, that was its name.

Gen 2:19 [Vulgate]
Formatis igitur, Dominus Deus, de humo cunctis animantibus terrae, et universis volatilibus caeli, adduxit ea ad Adam, ut videret quid vocaret ea : omne enim quod vocavit Adam animae viventis, ipsum est nomen eius.
And the LORD God formed out of the ground all the animals of the earth, and all the birds of the sky, and He brought them to Adam to see what he would call them, for whatever Adam called any living creature, that was its name.

Critical Apparatus :

De Rossi Gen 2:19

De Rossi Gen 2:19

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.