Genesis 4:19

ויקח לו למך שתי נשים שם האחת עדה ושם השנית צלה׃

Gen 4:19 [Samaritan]
ויקח לו למך שתי נשים שם האחת עדה ושם השנית צלה׃

Gen 4:19 [Masoretic]
וַיִּֽקַּֽח־לֹו לֶמֶךְ שְׁתֵּי נָשִׁים שֵׁם הָֽאַחַת עָדָה וְשֵׁם הַשֵּׁנִית צִלָּֽה׃
And Lamekh took to himself two wives; the first was named Adah, and the second was named Zillah.

Gen 4:19 [Targum Onkelos]
וּנְסֵיב לֵיהּ לֶמֶךְ תַּרְתֵּין נְשִׁין שׁוּם חֲדָא עָדָה וְשׁוּם תִּנְיֵיתָא צִלָּה:
And Lemekh took to himself two wives, the first was named Adah, and the second was named Zillah.

Gen 4:19 [Samaritan Targum]
ונסב לו למך תרתי נשין שם התה עדה ושם תנינתה צלה:
.

Gen 4:19 [Peshitta]
ܘܠܡܟ ܢܣܒܼ ܠܗ ܬܪ̈ܬܝܢ ܢܫ̈ܝܢ܂ ܫܡܗܿ ܕܚܕܐ ܥܕܐ܂ ܘܫܡܗܿ ܕܐܚܪܬܐ ܨܠܼܐ܂
And Lamekh took to himself two wives; the name of the one was Ada, and the name of the other was Zilla.

Gen 4:19 [Septuagint]
Καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ Λάμεχ δύο γυναῖκας· ὄνομα τῇ μιᾷ Ἀδά, καὶ ὄνομα τῇ δευτέρᾳ Σελλά.
And Lamech took to himself two wives, the name of the one was Ada, and the name of the second Sella.

Gen 4:19 [Old Latin (Vetus Latina)]
Et sumpsit sibi Lamech duas uxores, nomen uni Ada, et nomen secundae Sella.
And Lamech took two wives; the name of the one was Ada, and the name of the second Sella.

Gen 4:19 [Vulgate]
Qui accepit duas uxores, nomen uni Ada, et nomen alteri Sella.
Who took two wives; the name of the one was Ada, and the name of the other Sella.

* v.l. duas uxores = uxores duas

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.