Genesis 5:29

ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה יהוה׃

Gen 5:29 [Samaritan]
ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה יהוה׃
And he called his name Noaḥ, saying, “This one will comfort us from our work and from the toil of our hands caused by the ground which YHWH has cursed.”

Gen 5:29 [Masoretic]
וַיִּקְרָא אֶת־שְׁמֹו נֹחַ לֵאמֹר זֶה יְנַחֲמֵנוּ מִֽמַּעֲשֵׂנוּ וּמֵעִצְּבֹון יָדֵינוּ מִן־הָאֲדָמָה אֲשֶׁר אֵֽרְרָהּ יְהוָֽה׃
And he called his name Noaḥ, saying, “This one will comfort us from our work and from the toil of our hands caused by the ground which YHWH has cursed.”

Gen 5:29 [Targum Onkelos]
וּקְרָא יַת שְׁמֵיהּ נֹחַ לְמִימָר דֵּין יְנַחֲמִנָנָא מֵעוֹבָדָנָא וּמִלֵּיאוּת יְדָנָא מִן אַרְעָא דְּלָטַהּ יְיָ:
And he called his name Noaḥ, saying, This one shall console us from the works and from the labour of our hands caused by the ground which YeYa has cursed.

Gen 5:29 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 5:29 [Peshitta]
ܘܩܼܪܐ ܫܡܗ ܢܘܚ܂ ܘܐܡܼܪ܂ ܗܢܐ ܢܒܝܐܢ ܡܢ ܥܒ̈ܕܝܢ ܘܡܢ ܥܡܠܐ ܕܐ̈ܝܕܝܢ܂ ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܕܠܛܗܿ ܡܪܝܐ܂
And he called his name Noaḥ, saying, “This one will comfort us from our work and from the labour of our hands caused by the ground which MarYA has cursed.”

Gen 5:29 [Septuagint]
Καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Νῶε λέγων· Οὗτος διαναπαύσει ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἔργων ἡμῶν, καὶ ἀπὸ τῶν λυπῶν τῶν χειρῶν ἡμῶν, καὶ ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς κατηράσατο Κύριος ὁ Θεός.
And he called his name Noe, saying, “This one will cause us to rest from our works, and from the pains of our hands, and from the ground, which the LORD God has cursed.

Gen 5:29 [Old Latin (Vetus Latina)]
Et vocavit nomen eius Noe, dicens : Iste requiescere nos faciet ab operibus nostris, et a tristitia, et a terra cui maledixit Dominus Deus.
And he called his name Noe, saying “This one will cause us to rest from our works, and from the sorrow, and from the ground which was cursed by the LORD God.

Gen 5:29 [Vulgate]
Vocavitque nomen eius Noe, dicens : Iste consolabitur nos ab operibus et laboribus manuum nostrarum in terra, cui maledixit Dominus.
And he called his name Noe, saying, “This one shall comfort us from the works and labours of our hands on the ground, which the LORD has cursed.”

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.