Genesis 8:9

ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו אל התבה כי מים על פני כל הארץ וישלח ידו ויקחה ויבא אתה אליו אל התבה׃

Gen 8:9 [Samaritan]
ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו אל התבה כי מים על פני כל הארץ וישלח את ידו ויקחה ויבא אתה אליו אל התבה׃
.

Gen 8:9 [Masoretic]
וְלֹֽא־מָצְאָה הַיֹּונָה מָנֹוחַ לְכַף־רַגְלָהּ וַתָּשָׁב אֵלָיו אֶל־הַתֵּבָה כִּי־מַיִם עַל־פְּנֵי כָל־הָאָרֶץ וַיִּשְׁלַח יָדֹו וַיִּקָּחֶהָ וַיָּבֵא אֹתָהּ אֵלָיו אֶל־הַתֵּבָֽה׃
.

Gen 8:9 [Targum Onkelos]
:
.

Gen 8:9 [Samaritan Targum]
וְלָא אַשְׁכַּחַת יוֹנָה מְנָח לְפַרְסַת רַיגְלָהּ וְתַבַת לְוָתֵיהּ לְתֵיבוֹתָא אְרֵי מַיָא עַל אַפֵּי כָל אַרְעָא וְאוֹשֵׁיט יְדֵיהּ וְנִסְבַּתּ וְאָעֵיל יָתָהּ לְוָתֵיהּ לְתֵיבוֹתָא׃
.

Gen 8:9 [Peshitta]
ܘܠܐ ܐܫܟܼܚܬ ܠܗܿ ܝܘܢܐ ܢܝܚܐ ܠܦܣܬ ܪܓܠܗܿ܂ ܘܗܦܟܼܬ ܠܘܬܗ ܠܩܒܘܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܡ̈ܝܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ܂ ܘܐܘܫܛ ܐܝܕܗ ܘܢܣܒܗܿ܂ ܘܐܥܠܗܿ ܠܘܬܗ ܠܩܒܘܬܐ܂
.

Gen 8:9 [Septuagint]
Καὶ οὐχ εὑροῦσα ἡ περιστερὰ ἀνάπαυσιν τοῖς ποσὶν αὐτῆς ἀνέστρεψεν πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν κιβωτόν, ὅτι ὕδωρ ἦν ἐπὶ παντὶ προσώπῳ πάσης τῆς γῆς· καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν πρὸς ἑαυτὸν εἰς τὴν κιβωτόν.
And the dove not finding a resting place for its feet, returned to him into the ark, because the water was on all the face of the earth; and he stretched out his hand, he took it and brought it to himself into the ark.

Gen 8:9 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 8:9 [Vulgate]
quae cum non invenisset ubi requiesceret pes eius reversa est ad eum in arcam aquae enim erant super universam terram extenditque manum et adprehensam intulit in arcam

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.