Genesis 2:13

ושם הנהר השני גיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש׃

Gen 2:13 [Samaritan]
ושם הנהר השני גיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש׃

Gen 2:13 [Masoretic]
וְשֵֽׁם־הַנָּהָר הַשֵּׁנִי גִּיחֹון הוּא הַסֹּובֵב אֵת כָּל־אֶרֶץ כּֽוּשׁ׃
And the name of the second river is Giḥon; it encircles the whole land of Kush.

* Kush = Cush or Ethiopia

Gen 2:13 [Targum Onkelos]
וְשׁוּם נַהְרָא תִּנְיָנָא גִּיחוֹן הוּא מַקֵּיף יַת כָּל אֲרַע כּוּשׁ:
And the name of the second river is Giḥon; it encompasses all the land of Kush.

Gen 2:13 [Samaritan Targum]
ושם הנהרה תנינה עסקוף והוא הסחר ית כל ארע כופין:
And the name of the second river is Asqup; it encircles all the land of Kupin.

Gen 2:13 [Peshitta]
ܘܫܡܗ ܕܢܗܪܐ ܬܢܝܢܐ ܓܝܚܘܢ܂ ܗܿܘ ܕܚܿܕܪ ܠܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܟܘܫ܂
And the name of the second river is Giḥon; it encircles the whole land of Kush.

Gen 2:13 [Septuagint]
Καὶ ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ Γηών· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Αἰθιοπίας.
And the name of the second river is Geon; this one encircles the whole land of Ethiopia.

* Geon should be pronounced as Giḥon as the Greek letter η derived from the Phoenician letter heth that is the same as Hebrew ח.

Gen 2:13 [Old Latin (Vetus Latina)]
Et nomen flumini secundo Geon ; hoc est quod circuit totam terram Aethiopiae.
And the name of the second river is Geon; this one encircles the whole land of Ethiopia.

Gen 2:13 [Vulgate]
Et nomen fluvio secundo Geon : ipse est qui circuit omnem terram Aethiopiae.
And the name of the second river is Geon; this one encircles all the land of Ethiopia.

* v.l. fluvio = fluvii
* v.l. secundo Geon = secundi Gehon
* v.l. circuit = circumit

 

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.