Genesis 21:31

על כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם׃

Gen 21:31 [Samaritan]
על כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם׃
.

Gen 21:31 [Masoretic]
עַל־כֵּן קָרָא לַמָּקֹום הַהוּא בְּאֵר שָׁבַע כִּי שָׁם נִשְׁבְּעוּ שְׁנֵיהֶֽם׃

.

Gen 21:31 [Targum Onkelos]
עַל כֵּן קְרָא לְאַתְרָא הַהוּא בְּאֵר שָׁבַע אֲרֵי תַמַּן קַיִימוּ תַּרְוֵיהוֹן׃
.

Gen 21:31 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 21:31 [Peshitta]
ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܼܪܐ ܠܐܬܪܐ ܗܿܘ ܒܪܫܒܥ܂ ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܝܡܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ܂
.

Gen 21:31 [Septuagint]

.

Gen 21:31 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 21:31 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.