Genesis 7:2

מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים איש ואשתו׃

Gen 7:2 [Samaritan]
מכל הבהמה הטהרה תקח לך שבעה שבעה זכר ונקבה ומן הבהמה אשר לא טהרה היא שנים שנים זכר ונקבה׃
.

Gen 7:2 [Masoretic]
מִכֹּל ׀ הַבְּהֵמָה הַטְּהֹורָה תִּֽקַּח־לְךָ שִׁבְעָה שִׁבְעָה אִישׁ וְאִשְׁתֹּו וּמִן־הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר לֹא טְהֹרָה הִוא שְׁנַיִם אִישׁ וְאִשְׁתֹּֽו׃
.

Gen 7:2 [Targum Onkelos]
מִכֹּל בְּעִירָא דַּכְיָא תִּיסַּב לָךְ שַׁבְעָא שַׁבְעָא דְּכַר וְנוּקְבָא וּמִן בְּעִירָא דְּלַיְתוֹהִי דְכֵי תְּרֵין דְּכַר וְנוּקְבָא׃
.

Gen 7:2 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 7:2 [Peshitta]
ܘܡܢ ܟܠܗܿ ܒܥܝܪܐ ܕܟܝܬܐ܂ ܣܒ ܠܟ ܫܒܥܐ ܫܒܥܐ ܕܟܪ̈ܐ ܘܢܩܒ̈ܬܐ܂ ܘܡܢ ܒܥܝܪ̈ܐ ܕܠܐ ܗܘܬ ܕܟܝܐ܂ ܬܪ̈ܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܕܟܪ̈ܐ ܘܢܩܒ̈ܬܐ܂
.

Gen 7:2 [Septuagint]
Ἀπὸ δὲ τῶν κτηνῶν τῶν καθαρῶν εἰσάγαγε πρὸς σὲ ἑπτὰ ἑπτά ἄρσεν καὶ θῆλυ, ἀπὸ δὲ τῶν κτηνῶν τῶν μὴ καθαρῶν δύο δύο ἄρσεν καὶ θῆλυ·
And from the domestic animals that are clean bring in with you seven by seven, male and female, and from the domestic animals that are not clean, two by two, male and female;

Gen 7:2 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 7:2 [Vulgate]
ex omnibus animantibus mundis tolle septena septena masculum et feminam de animantibus vero non mundis duo duo masculum et feminam

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.