Genesis 8:20

ויבן נח מזבח ליהוה ויקח מכל הבהמה הטהרה ומכל העוף הטהור ויעל עלת במזבח׃

Gen 8:20 [Samaritan]
ויבן נח מזבח ליהוה ויקח מכל הבהמה הטהרה ומכל העוף הטהור ויעל עלות במזבח׃
.

Gen 8:20 [Masoretic]
וַיִּבֶן נֹחַ מִזְבֵּחַ לַֽיהוָה וַיִּקַּח מִכֹּל ׀ הַבְּהֵמָה הַטְּהֹורָה וּמִכֹּל הָעֹוף הַטָּהֹר וַיַּעַל עֹלֹת בַּמִּזְבֵּֽחַ׃

.

Gen 8:20 [Targum Onkelos] ***
וּבְנָא נֹחַ מַדְבְּחָא קָדָם יְיָ וּנְסֵיב מִכֹּל בְּעִירָא דַכְיָא וּמִכֹּל עוֹפָא דַכְיָא וְאַסֵּיק עֲלַוָון בּמַדְבְּחָא׃
.

Gen 8:20 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 8:20 [Peshitta]
ܘܒܢܼܐ ܢܘܚ ܡܕܒܚܐ ܠܡܪܝܐ܂ ܘܢܣܼܒ ܡܢ ܟܠܗܿ ܚܝܘܬܐ ܕܟܝܬܐ܂ ܘܡܢ ܟܠܗܿ ܦܪܚܬܐ ܕܟܝܬܐ܂ ܘܐܣܩ ܝܩܕܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ܂
.

Gen 8:20 [Septuagint]
Καὶ ᾠκοδόμησεν Νῶε θυσιαστήριον τῷ Κυρίῳ· καὶ ἔλαβεν ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν καθαρῶν, καὶ ἀπὸ πάντων τῶν πετεινῶν τῶν καθαρῶν, καὶ ἀνήνεγκεν εἰς ὁλοκαρπώσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον.
And Noe built an altar to the LORD, and took of all the clean animals, and of all the clean birds, and offered a whole homage-offering on the altar.

Gen 8:20 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 8:20 [Vulgate]
aedificavit autem Noe altare Domino et tollens de cunctis pecoribus et volucribus mundis obtulit holocausta super altare

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.